Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder genoemde media van Communities Abroad [C]:


Social communities

  • www.infofrankrijk.com
 

Geodirectories:

  • www.doctorsonmaps.com
  • www.nedergids.nl
 

________________________________________

Artikel 1. Definities


In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

1.1 Communities Abroad [C]: ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55741509. Gevestigd te Oost West en Middelbeers (5091 WE), Landgoed de Stille Wille 174. Btw.nr. NL-1146.52.624.B.04. Hierna “Communities Abroad”.

1.2 Adverteerder: ieder natuurlijk persoon of iedere rechtspersoon die één of meer Advertenties op media van Communities Abroad plaatst.

1.3 Advertentie: iedere commerciële en/of promotionele uiting die door de Adverteerder op media van Communities Abroad wordt geplaatst c.q. die de Adverteerder op media van Communities Abroad wenst te plaatsen. Andere termen gehanteerd voor Advertentie zijn o.m.  “Banner”, “Advertorial”, “Menu-item”.

1.4 Vermelding: contactgegevens die door Registrant op grond van niet-commerciële gronden op media van Communities Abroad werden geplaatst; Vermeldingen kunnen worden aangemaakt door particulieren en non-profit instellingen.

1.5 Advertentieovereenkomst: de overeenkomst tussen Communities Abroad en de Adverteerder aangaande de plaatsing van één of meer Advertenties op media van Communities Abroad. Een Advertentieovereenkomst geldt voor de overeengekomen duur. Een Advertentieovereenkomst kan in deze voorwaarden ook “Overeenkomst” worden genoemd.

1.6 Vermeldingsovereenkomst: de overeenkomst tussen Communities Abroad en de Registrant aangaande de plaatsing van één of meer Vermeldingen op media van Communities Abroad. Een Vermeldingsovereenkomst geldt voor onbeperkte duur. Een Vermeldingsovereenkomst kan in deze voorwaarden ook “Overeenkomst” worden genoemd.

1.7 Voorwaarden: de onderhavige Algemene Advertentievoorwaarden die van toepassing zijn op alle Advertentieovereenkomsten tussen Communities Abroad en de Adverteerder of Registrant.

1.8 Account: Adverteerders of Registranten dienen een account aan te maken alvorens zij een advertentie dan wel een Vermelding kunnen aanmaken.

1.9 Registrant: ieder natuurlijk persoon of iedere rechtspersoon die één of meer Vermeldingen op media van Communities Abroad plaatst.


________________________________________

Artikel 2. Algemene bepalingen en toepassing Voorwaarden


2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Communities Abroad en een Adverteerder of Registrant gesloten worden, alsmede op iedere in dat kader door een Adverteerder of Registrant aan Communities Abroad verstrekte opdracht en iedere in datzelfde kader door Communities Abroad aan een Adverteerder of Registrant verstrekte offerte of gedane aanbieding.

2.2 Door verwijzing naar, elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, en/of overlegging van de Voorwaarden worden deze Voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaard. Door het verstrekken van een opdracht – het zij elektronisch, het zij telefonisch, hetzij schriftelijk - erkent Adverteerder of Registrant van de inhoud van deze Voorwaarden op de hoogte te zijn en verklaart hij zich daarmee akkoord.

2.3 Algemene voorwaarden van de Adverteerder of Registrant c.q. enige andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.4 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk tussen Communities Abroad en de Adverteerder of Registrant zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Advertentieovereenkomst.

2.5 In het geval een Advertentieovereenkomst wordt gesloten door twee of meer Adverteerders of Registranten gezamenlijk, dan is ieder van deze Adverteerders of Registranten hoofdelijk verbonden ter zake de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

2.6 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Communities Abroad is de Adverteerder of Registrant niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst aan derden over te dragen.

2.7 Communities Abroad behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. Communities Abroad zal elke wijziging van de Voorwaarden bekend maken op www.communitiesabroad.com en, voor zover mogelijk, op alle overige, door haar geëxploiteerde media. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op Advertentieovereenkomsten alsmede opdrachten, offertes en aanbiedingen die zijn gesloten dan wel in dat kader zijn verstrekt c.q. gedaan vanaf de dag van publicatie van deze gewijzigde Voorwaarden op www.communitiesabroad.com

2.8 Indien en voor zover komt vast te staan dat in een voorkomend geval op enige bepaling van deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De geldigheid van de overige bepalingen blijft tevens onverlet.


________________________________________

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen


3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Communities Abroad zijn altijd eenmalig, vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij in de offerte c.q. aanbieding anders is aangegeven.

3.2 Prijzen en overige voorwaarden die van toepassing zijn op een aanbieding of een offerte hebben enkel betrekking op die overeenkomst en gelden derhalve niet automatisch voor herplaatsingen, nieuwe Advertentie orders, uitbreiding, vernieuwing of voortzetting van een Advertentieovereenkomst.

3.3 Communities Abroad kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Adverteerder of Registrant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Communities Abroad daaraan niet gebonden. De Advertentieovereenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Communities Abroad anders aangeeft.

3.5 Indien blijkt dat de bij de offerteaanvraag of de Advertentieovereenkomst door Adverteerder of Registrant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Communities Abroad het recht de prijzen hierover aan te passen.

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Communities Abroad niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.


________________________________________

Artikel 4. Totstandkoming Advertentieovereenkomst of vermeldingsovereenkomst


Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

4.1. Adverteerder of Registrant op elektronische wijze, via de daartoe aangeboden aanmeldingsmogelijkheden op een van de Media van Communities Abroad, een Advertentie of Vermelding, wel dan niet na betaling, voor plaatsing heeft aangeboden aan een van de Media van Communities Abroad.

4.2. Adverteerder of Registrant, na afstemming per e-mail opdracht tot plaatsing van een Advertentie geeft, welk e-mailwisseling als bewijs van opdrachtverstrekking geldt.


________________________________________

Artikel 5. Vereisten aan de inhoud van de Advertentie en de Adverteerder5.1 De inhoud van de Advertentie dient in zijn geheel in overeenstemming te zijn met alle vereisten die toepasselijke wet- en regelgeving, alsmede de normen die in het maatschappelijk verkeer gelden, daaraan verbinden. Meer specifiek, doch niet daartoe beperkt, dient de inhoud van de Advertentie aan de volgende vereisten te voldoen:

a. de inhoud van de Advertentie mag niet gericht zijn op doeleinden welke concurreren of in strijd zijn met de doeleinden die Communities Abroad nastreeft, behoudens voor zover Communities Abroad  daarmee vooraf expliciet en schriftelijk heeft ingestemd;

b. de inhoud van de Advertentie mag op geen enkele wijze misleidend of verwarrend zijn;

c. de inhoud van de Advertentie mag niet strijdig zijn met de wettelijke reclameregels en dient daarenboven volledig in overeenstemming te zijn met de Nederlandse Reclame Code;

d. de inhoud van de Advertentie dient betrekking te hebben op de onderneming, diensten en/of producten van de Adverteerder

e. de Adverteerder dient duidelijk en ondubbelzinnig in de Advertentie te worden geïdentificeerd;

f. de inhoud van de Advertentie dient duidelijk en onmiskenbaar herkenbaar te zijn als commerciële communicatie;

g. Advertenties gericht op financiële diensten en/of producten dienen volledig in overeenstemming te zijn met de regelgeving van de AFM;

h. de inhoud van de Advertentie mag niet onbehoorlijk, haatdragend, discriminerend, opruiend, schokkend, aanstootgevend of seksueel getint zijn dan wel in strijd zijn met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht.

5.2 Adverteerder garandeert dat de inhoud van de Advertentie overeenstemt met het bepaalde in deze Voorwaarden en dat deze inhoud het imago en/of andere belangen van Communities Abroad op geen enkele wijze schaadt.

5.3 De Adverteerder garandeert dat met de plaatsing van de inhoud van de Advertentie geen inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht toekomend aan derden. De Adverteerder of staat ervoor in dat hij gerechtigd is tot het gebruik van alle in de door hem aangeleverde inhoud van de Advertentie vervatte auteursrechten, woord- en beeldmerken, portretrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. De Adverteerder of verleent Communities Abroad voor de overeengekomen duur en het overeengekomen gebruik een onvoorwaardelijke, onherroepelijke, onbeperkte en wereldwijde licentie met betrekking tot de plaatsing van de Advertentie en alle daarin vervatte rechten van intellectuele eigendom en/of industriële eigendom, voor zover deze rechten niet reeds uit andere hoofde aan Communities Abroad toekomen.

5.4 Adverteerder vrijwaart Communities Abroad van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte verband houdend met de verbintenissen van Adverteerder of op grond van dit artikel 5. Adverteerder of Registrant zal elke aanspraak van derden onmiddellijk en schriftelijk aan Communities Abroad mededelen en Communities Abroad volledig schadeloos stellen ter zake dergelijke aanspraken.


________________________________________

Artikel 6. Vereisten aan de inhoud van de Vermelding en de Registrant6.1 De vermelding dient te bestaan uit en dient te voldoen aan:

•    de juiste (naam en) familienaam c.q. naam van de organisatie/instelling van ieder natuurlijk persoon of iedere rechtspersoon.
•    de inhoud van de Vermelding mag op geen enkele wijze misleidend of verwarrend zijn;
•    de inhoud van de Vermelding mag niet strijdig zijn met de wettelijke reclameregels en dient daarenboven volledig in overeenstemming te zijn met de Nederlandse Reclame Code;
•    Indien de Vermelding wordt aangemaakt voor een non-profit instelling of een vrijwilliger dient de inhoud van de Vermelding betrekking te hebben op de dienstverlening van de Registrant.
•    de Registrant dient duidelijk en ondubbelzinnig in de Vermelding te worden geïdentificeerd, het hanteren van een alias of pseudoniem is niet toegestaan.
•    de inhoud van de Vermelding mag niet onbehoorlijk, haatdragend, discriminerend, opruiend, schokkend, aanstootgevend of seksueel getint zijn dan wel in strijd zijn met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht.

6.2 Registrant garandeert dat de inhoud van de Vermelding overeenstemt met het bepaalde in deze Voorwaarden en dat deze inhoud het imago en/of andere belangen van Communities Abroad op geen enkele wijze schaadt.

6.3 De Registrant garandeert dat met de plaatsing van de inhoud van de Vermelding geen inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht toekomend aan derden. De Registrant staat ervoor in dat hij gerechtigd is tot het gebruik van alle in de door hem aangeleverde inhoud van de Vermelding vervatte auteursrechten, woord- en beeldmerken, portretrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. De Registrant verleent Communities Abroad voor de overeengekomen duur en het overeengekomen gebruik een onvoorwaardelijke, onherroepelijke, onbeperkte en wereldwijde licentie met betrekking tot de plaatsing van de Vermelding en alle daarin vervatte rechten van intellectuele eigendom en/of industriële eigendom, voor zover deze rechten niet reeds uit andere hoofde aan Communities Abroad toekomen.

6.4 Registrant vrijwaart Communities Abroad van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte verband houdend met de verbintenissen van Registrant of op grond van dit artikel 5. Registrant zal elke aanspraak van derden onmiddellijk en schriftelijk aan Communities Abroad mededelen en Communities Abroad volledig schadeloos stellen ter zake dergelijke aanspraken.


________________________________________

Artikel 7. Plaatsing van de Advertentie of Vermelding


7.1 Nadat een overeenkomst (zie punt 4 in deze voorwaarden) tot stand is gekomen verbindt Communities Abroad zich tot het plaatsen van de Advertentie of Vermelding op de wijze voorzien in deze Voorwaarden en op basis van de daartoe conform de aanlevervoorwaarden tijdig door de Adverteerder of Registrant verstrekte materialen en of gegevens c.q. informatie.

7.2 Indien de vervaardiging en publicatie van een Advertentie of Vermelding door de Registrant c.q. Adverteerder zelf wordt gedaan zal plaatsing geschieden binnen een redelijke periode nadat daartoe door Adverteerder / Registrant langs elektronische weg opdracht wordt gegeven en de betaling voor betreffende voor de betreffende Advertentie of Vermelding werd uitgevoerd door Adverteerder of Registrant respectievelijk de uitvoering van deze betaling is geverifieerd door Communities Abroad.

7.3 Worden door Adverteerder of Registrant plaatsingsdata opgegeven, dan gelden deze als verzoek/indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Door Communities Abroad opgegeven plaatsingsdata zijn te allen tijde gebaseerd op de veronderstelling dat tijdig en adequaat door of in opdracht van Adverteerder of Registrant de benodigde materialen en/of gegevens c.q. informatie aan Communities Abroad ter hand worden gesteld. Ingeval Adverteerder of Registrant wijzigingen in een gegeven opdracht niet schriftelijk heeft opgegeven, is de verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van de gewijzigde opdracht door Communities Abroad voor rekening van Adverteerder of Registrant.

7.4 Nimmer kan een bepaalde plaats op een Media worden gegarandeerd. Een verzoek tot plaatsing op een bepaalde pagina of plaats kan worden gehonoreerd, zoveel als naar het inzicht van Communities Abroad mogelijk is binnen het kader van een verantwoorde opmaak, technische en redactionele mogelijkheden en/of billijkheid ten opzichte van andere Adverteerder of Registrants.

7.5 Communities Abroad is te allen tijde gerechtigd de Advertentie niet te plaatsen dan wel de plaatsing op te schorten wegens inhoud, vorm, goede smaak, technische bezwaren of strijdigheid met de belangen van Communities Abroad zelf, dan wel indien de Advertentie naar de mening van Communities Abroad op enigerlei wijze in strijd is met het bepaalde in deze Voorwaarden. Communities Abroad is in dergelijke gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding.

7.6 Communities Abroad behoudt zich het recht voor aanwijzingen van de bevoegde autoriteiten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot: het Ministerie van Justitie, de Reclame Code Commissie, het College van Beroep, de Autoriteit Financiële Markten en hun rechtsopvolgers, op te volgen.


________________________________________

Artikel 8. Contractsduur en opzegging


8.1 De Advertentieovereenkomst wordt aangegaan voor de minimumduur van 12 maanden, tenzij in de offerte c.q. aanbieding een andere looptijd is overeengekomen, te rekenen vanaf de datum totstandkoming overeenkomst conform artikel 4.1.

8.2 Een door Adverteerder of Registrant aangegane overeenkomst welke tot stand is gekomen conform artikel 4.1. en 4.2 is bindend en kan niet worden herroepen. Na een gegeven advertentieopdracht is Adverteerder of Registrant gehouden aan alle in de overeenkomst gemaakte afspraken.


________________________________________

Artikel 9. Media van Communities Abroad


9.1 Communities Abroad zal media van Communities Abroad  met zorg inrichten, hosten, beveiligen en onderhouden en zal de Advertentie met zorg plaatsen en monitoren.

9.2 Communities Abroad stelt media van Communities Abroad ter beschikking in de staat waarin deze zich bevindt ten tijde van het aangaan van de Advertentieovereenkomst, mitsdien "met alle gebreken" en "indien beschikbaar".

9.3 Communities Abroad verleent geen enkele garantie tegenover Adverteerder of Registrant ter zake ongehinderd gebruik door bezoekers van media van Communities Abroad, afwezigheid van belemmeringen, retentierechten of inbreuken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden op media van Communities Abroad, onafgebroken en/of foutloze toegang voor bezoekers, minimale onderhoudstijden of minimale "downtimes" noch enige andere garantie aangaande media van Communities Abroad.

9.4 Adverteerder of Registrant dient zich te onthouden van elk gebruik van media van Communities Abroad dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de belangen van Communities Abroad en/of haar dochterondernemingen, leveranciers van informatie op media van Communities Abroad, andere Adverteerder of Registrant op media van Communities Abroad  en/of gebruikers van media van Communities Abroad .


________________________________________

Artikel 10. Aansprakelijkheid


10.1 Indien komt vast te staan dat Communities Abroad tekort is geschoten in de nakoming van enige verbintenis uit de Advertentieovereenkomst, is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van Adverteerder of Registrant welke is ontstaan als gevolg van dit tekortschieten. Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen vervangende schadevergoeding, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van zodanige schade, redelijke kosten ter vaststelling van zodanige schade, alsmede redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

10.2 In geval van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis tot plaatsing van de Advertentie door Communities Abroad heeft Adverteerder of Registrant uitsluitend recht op herplaatsing van de Advertentie.

10.3 De aansprakelijkheid van Communities Abroad als bedoeld in lid 1 van dit artikel is in elk geval beperkt tot de waarde van de betreffende Advertentieovereenkomst.

10.4 Communities Abroad is op grond van de Advertentieovereenkomst nimmer aansprakelijk voor indirecte schade die Adverteerder of Registrant lijdt, voortvloeiend uit of samenhangend met de uitvoering van de Advertentieovereenkomst. Onder indirecte schade wordt onder mee verstaan: gevolgschade, omzet-/winstderving, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill, claims van derden en vermogensschade niet zijnde zaaksschade of lichamelijk letsel.

10.5 Schade dient onmiddellijk na het ontstaan daarvan door Adverteerder of Registrant aan Communities Abroad te worden gemeld, zodat Communities Abroad de gelegenheid krijgt om eventuele uitbreiding van de schade te voorkomen en tijdig een behoorlijke expertise kan (laten) verrichten. Indien Adverteerder of Registrant zich niet aan het bepaalde in de Advertentieovereenkomst houdt, komen latere kosten, daaronder mede begrepen kosten ter voorkoming, beperkingen vaststelling van de schade niet voor vergoeding in aanmerking. Schade welke niet uiterlijk binnen één week na ontdekking daarvan schriftelijk door Adverteerder of Registrant aan Communities Abroad is gemeld, komen in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

10.6 Communities Abroad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit de omstandigheden zoals genoemd en bedoeld in artikel 8.3 van deze Voorwaarden.

10.7 Communities Abroad aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie en/of goederen die middels een link in de Advertentie kan/kunnen worden verkregen.

10.8 De uitsluitingen en beperkingen in dit artikel vinden geen toepassing, indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Communities Abroad.


________________________________________

Artikel 11. Prijzen


11.1 Alle prijzen zijn inclusief de in Nederland geldende omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.  Voor Adverteerders of Registranten (buiten Nederland) zal de btw-verlegd regeling NIET worden toegepast tenzij daartoe uitdrukkelijk andere afspraken werden gemaakt tussen Adverteerder of Registrant en Communities Abroad.

11.2 Alle prijzen op media van Communities Abroad, offertes en overige documenten van Communities Abroad  zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.


________________________________________

Artikel 12. Betalingsvoorwaarden


12.1 Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de wijze zoals op de factuur aangegeven, tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen.

12.2 Communities Abroad zal niet in verzuim geraken door de enkele late verzending van een factuur. Het enkele feit dat Adverteerder of Registrant niet binnen de in lid 1 vermelde termijn een factuur van Communities Abroad ontvangt, zal nimmer tot gevolg hebben dat Adverteerder of Registrant geen vergoeding ter zake de verleende dienst verschuldigd is en impliceert evenmin op enigerlei wijze afstand van recht door Communities Abroad op betaling.

12.3 Indien automatische incasso is overeengekomen, wordt het bedrag na toestemming van Adverteerder of Registrant automatisch geïncasseerd ten laste van het rekeningnummer van Adverteerder of Registrant en ten gunste van IBAN nummer NL20 RABO 0304 3907 39 ten name van Communities Abroad. De automatische incasso vindt ineens plaats en binnen 14 dagen na factuurdatum.

12.4 Indien automatische incasso niet mogelijk blijkt te zijn, zal Adverteerder of Registrant daarvan op de hoogte worden gesteld en is Adverteerder of Registrant gehouden het niet-geïncasseerde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum alsnog aan Communities Abroad te voldoen.

12.5 Indien en zodra de betalingstermijn van 14 dagen verstrijkt, zonder dat Communities Abroad de gehele betaling heeft ontvangen, zal Adverteerder of Registrant - zonder nadere ingebrekestelling - in verzuim verkeren, tenzij schriftelijk of elektronisch een andere betalingstermijn is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum zal het factuurbedrag alsdan verhoogd worden met administratiekosten ad €17,50. Vanaf het moment van verzuim tot aan het moment van integrale voldoening van het verschuldigde is Adverteerder of Registrant tevens de wettelijke handelsrente verschuldigd.

12.6 Vanaf het moment waarop Adverteerder of Registrant in verzuim verkeert, zal Adverteerder of Registrant tevens aansprakelijk zijn voor de als gevolg daarvan door Communities Abroad te maken buitengerechtelijke incassokosten, die gelijk aan 15% van het factuurbedrag worden geacht te zijn, met een minimum van €40,- per factuur. Indien en voor zover de daadwerkelijk door Communities Abroad gemaakte incassokosten hoger zijn dan 15% van het factuurbedrag, is Communities Abroad gerechtigd deze daadwerkelijke kosten aan Adverteerder of Registrant in rekening te brengen, een en ander in plaats van de fictieve incassokosten en voor zover in redelijkheid gemaakt.